infolinka: +420 602 600 133

Facebook Instagram

Bali
Oriental Spa
Heading

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Magic Play Plus s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.baliorientalspa.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.baliorientalspa.cz je Magic Play Plus s.r.o. se sídlem Český Bukov 347, Povrly, 403 32 Povrly, IČO : 28735838, info o zápisu společnosti v obchodním rejstříku včetně spisové značky: C 29527 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

 

Místem plnění ze všech smluvních vztahů je sídlo prodávajícího a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.baliorientalspa.cz určené kupujícím v objednávce.

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

2.  Vymezení pojmů

       Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

       Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

       Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

3.  Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.baliorientalspa.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího

prostřednictvím e-mailu info@baliorientalspa.cz nebo telefonu +420 602 600 133. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost, na adresu Magic Play Plus s.r.o. se sídlem Český Bukov 347, Povrly, 403 32 nebo e-mail: info@baliorientalspa.cz.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Zde si může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu Prodávajícím vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Jelikož se jedná o dárkové poukazy, při vrácení produktu a odstoupení od smlouvy bude elektronický dárkový poukaz s příslušným interním č. poukazu zrušen a nebude jej možno již využít.

 

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

       a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před

uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 

       b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 

       c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Tzn. některé služby byly z dárkové poukazu již využity. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.baliorientalspa.cz.

7.  Platební podmínky

       Platební karty - velmi pohodlný způsob platby. Po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky, kde zadáte potřebné údaje. Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odesíláme nejpozději následující pracovní den.

 

 

                     Provozovatel prohlašuje, že platební služby pomocí platebních karet jsou prováděny

      pomocí platební brány umístěné na webových stránkách, jejíž provoz zajišťuje pro

      Provozovatele společnost GOPAY s.r.o. (dále jen „GOPAY“), sídlo: Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 26046768. GOPAY poskytuje platební služby z obchodního i technického hlediska a realizuje platební transakce na svůj účet a své obchodní jméno.

 

         Případné reklamace a dotazy na platební transakce může Uživatel směřovat přímo na

      GOPAY prostřednictvím telefonické linky +420 840 818 918 (po-pá 08 – 17h) nebo

      pomocí e-mailové podpory na adrese gopay@gopay.cz, či písemně na adresu sídla.

      Uživatel se případně může obrátit také přímo na provozovatele Magic Play Plus s.r.o

 

8. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

       a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

       b) na odstranění vady opravou věci,

       c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

       d) odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

10. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Vzhledem k současné koronavirové krizi a možnosti uzavření provozovny z důvodů nařízení vlády ČR a omezení využití zakoupených služeb si prodávající vyhrazuje právo prodloužit platnost dárkového poukazu, dle vyvíjející se situace a to pouze v případě, že kupující neměl možnost do konce platnosti svého voucheru využít služeb prodávajícího z důvodů uzavírky. Kupující nemá nárok na prodloužení platnosti voucheru pokud měl možnosti své služby využít a provozovna byla otevřena během obdbobí platnosti jeho voucheru. Kupující nemá nárok na vrácení peněz, pokud již uběhla 14 denní reklamační lhůta od zakoupení voucheru. Kupující si může vždy požádat o prodloužení platnosti svého voucheru ze svých osobních důvodů a prodávající mu takto vyhoví, musí o to však kupující požádat buď písemně na info@baliorientalspa.cz nebo telefonicky na recepci Bali Oriental Spa, Tel: 602 600 133 a musí tak učinit před skončením platnosti svého voucheru.

 

11. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu, společnosti Magic Play Plus s.r.o. se sídlem Český Bukov 347, Povrly, 403 32, IČO : 28735838, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, datum narození, telefon a emailové spojení, a to na dobu 10 let od odeslání objednávky. Tyto údaje slouží především pro splnění kupní smlouvy, usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu a kontrolu věku zákazníka. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

Kupující vstupem na webové stránky www.baliorientalspa.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

12. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran. Doplňující či odlišné podmínky obchodního partnera se na smluvní vztahy uvedené v těchto VOP neaplikují.

Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Magic Play Plus s.r.o. se sídlem Český Bukov 347, Povrly, 403 32, IČO : 28735838 vstupují v platnost a účinnost dne 1.12.2020.


Dárkové poukazy 

Dárkový poukaz Vám můžeme vyhotovit na jakoukoliv Vámi vybranou proceduru, nebo lze zvolit jakoukoliv peněžitou hodnotu jako darovaný kredit na masáže nebo kosmetiku. Dárkový poukaz vystavíme okamžitě na recepci Bali Oriental Spa, není potřeba jej dopředu objednávat. Lze jej zaslat také přílohou v emailu s provedením platby bankovním převodem. Při větší objednávce více kusů dárkových poukazů, např. pro firmy, doporučujeme poslat objednávku se všemi iniciály na info@baliorientalspa.cz, kdy vystavíme fakturu a domluvíme způsob předání dárkových poukázek.

Dárkové poukazy vydáváme standartně na 6 měsíců platnosti poukazu od doby vystavení poukazu. Prosíme o hlídání si data platnosti poukazů, po uplynutí platnosti poukazu Vám bohužel nebudeme schopni proceduru vydat.  V případě delší nemoci nebo jiné neschopnosti se dostavit a vybrat si svoji proceduru si můžete zažádat o prodloužení platnosti Vaší dárkové poukázky, musíte tak však učinit před skončením platnosti Vaší poukázky buď telefonicky nebo emailem.

Dárkové poukazy jsou přenosné, nevystavujeme je na jméno klienta. Při ztrátě dárkového poukazu Vám bohužel také nebudeme moci Vaši proceduru vydat.

 

Vytvoření Rezervace /Rušení rezervace

Svoji rezervaci si můžete vytvořit přes náš rezervační formulář nebo email adresu info@baliorientalspa.cz. Naše recepční Vám co nejrychleji odpoví ještě v ten samý den (kromě víkendů a svátků). Pro rychlejší vytvoření rezervace doporučujeme nás kontaktovat telefonicky na tel. recepce: 602 600 133.

Pokud jste obdrželi dárkový poukaz a chcete ho na Vaši proceduru využít budeme k vytvoření rezervace potřebovat č. dárkového poukazu, typ procedury nebo jakou proceduru si vyberete. 

Pro rušení rezervace máme 24 hod storno podmínky. Při nedostavení se na proceduru účtujeme 100% storno poplatek, v případě, že čerpáte proceduru na dárkový poukaz, Váš dárkový poukaz bude odepsán jako vybraný.  V případě rušení nebo přeobjednávání svých procedur prosíme o kontaktování co nejdříve a s předstihem na tel: 602 600 133. U některých větších spa balíčků pro páry požadujeme k rezervaci zaplacenou zálohu 50% z celkové částky spa balíčku, na sobotní termíny až 100% zálohu, která nebude vrácena při rušení Vaší rezervace v ten samý den.

Platební podmínky:

V naší provozovně lze platit hotově, přes platební terminál a také přijímáme poukázky Sodexo (Flexi, Dárkový pass, Fokus, Relax) Sodexo E- kartu (flexi), dále Edenred Benefits – Multi tickety poukázky a Edenred benefits E-kartu.

 

Věrnostní program

Pro naše stálé zákazníky máme vytvořený systém Věrnostního programu a registrace, kde pod svým jménem za utracené penízky u nás můžete sbírat body a po dosažení peněžité hodnoty 8900 Kč od nás vždy obdržíte dárek Thajskou olejovou masáž 60 min. Tuto registraci a zařazení do Věrnostního programu můžete provést pouze osobně na recepci Bali Oriental Spa, jelikož dle nových ustanovení o Ochraně osobních údajů GDPR potřebujeme Váš písemný souhlas.

 

Kontraindikace k procedurám

Úplné kontraindikace k našim procedurám jsou jakékoliv akutní virové nebo infekční onemocnění, horečnaté stavy, otevřené větší rány, stavy krátce po operaci, maminky v šestinedělí nebo klienti během léčby chemoterapie nebo při léčbě jakéhokoliv typu rakoviny.

Vyhrazujeme si právo odmítnout provést proceduru u klienta, který jeví známky akutního virového nebo infekčního onemocnění, běžného nachlazení nebo pokud je zřejmé, že klient požil více alkoholu.

Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem nebo s naším personálem (recepční), ne vždy všechny kontraindikace znamenají, že nesmíte absolvovat masáž, je to velice individuální, někdy musíme proceduru Vašemu zdravotnímu stavu přizpůsobit nebo provést pouze částečnou masáž nebo úplně změnit typ procedury.  Naši terapeuti jsou plně proškoleni a znají veškeré zdravotní kontraindikace, nejsme však odborníci v rehabilitacích, v případě vážnějších blokací, bolestí a nehybností prosíme nechte se vyšetřit nejprve u odborníka. 

Pro těhotné maminky máme speciální procedury pro těhotné, ostatní procedury jsou v těhotenství nevhodné.

Na jakékoliv zdravotní potíže nebo alergie prosím upozorněte naši recepční nebo terapeutku před začátkem Vaší procedury.

 

CHCI REZERVOVAT PROCEDURU

V BALI ORIENTAL SPA
procedure
procedure
date
name
email
phone
notes
Heading

Kontaktní informace

Bali Oriental Spa
Jateční 1767
415 01 Teplice


Tel: +420 602 600 133
E-mail: info@baliorientalspa.cz
Otevírací doba
PO - PÁ 9:00 - 20:00
SO - dle objednávek
(rezervace den předem)
NE -zavřeno
Obchodní název firmy:
Magic Play Plus s.r.o.
Český Bukov 347
Povrly 403 32
IČ: 28735838
DIČ: CZ28735838
Odpovědná osoba:
Darina Mikynová
Bali Oriental Spa Manager
Email: darina@baliorientalspa.cz
IČ: 75852624