infolinka: +420 602 600 133

Facebook Instagram

Bali
Oriental Spa
Heading

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky, dále jen „VOP“

1.     Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen..“poskytovatel“) a kupujícího, fyzická osoba, která je zákazníkem e-shopu (dále jen „objednatel“)  pro prodej zboží služeb prostřednictvím online obchodu na internetové adrese: www.baliorientalspa.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Poskytovatelem internetového obchodu www.baliorientalspa.cz je Magic Play Plus s.r.o. se sídlem Český Bukov 347, Povrly, 403 32 Povrly, IČO : 28735838, info o zápisu společnosti v obchodním rejstříku včetně spisové značky: C 29527 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Místem plnění ze všech smluvních vztahů je provozovna: Bali Oriental Spa, Masážní a kosmetický salon,  adresou: Jateční 1767, Teplice 415 01. Email pro recepci provozovny: info@baliorientalspa.cz, Tel: 602 600 133. Odpovědná osoba: Darina Mikynová, email: darina@baliorientalspa.cz, Tel:737455648

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2.     Vymezení pojmů

 Vymezení pojmů

a)    Certifikát / Dárkový poukaz – dokument opravňující jeho držitele k čerpání  služeb poskytovatele přímo určené nebo v uvedené peněžité hodnotě

b)    E-shop – internetová aplikace dostupná v síti internet, s možností výběru a nákupu nabízených služeb poskytovatele, součástí internetové stránky: www.baliorientalspa.cz

c)    GDPR – nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679

d)    Občanský zákoník – zákon č. 89/ 2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

e)    Objednatel – je osoba, která si objednala služby/certifikát poskytovatele prostřednictvím e-shopu nebo osobně na uvedené provozovně, pro účely těchto VOP je to i osoba přijímající poskytované služby nebo kupující zboží

f)     Objednávka – dokončená transakce Objednatelem s úmyslem uzavřít smlouvu o poskytování služeb nedo Kupní smlouvu k nákupu zboží

g)    Osobní údaje – jakékoliv informace o uživateli, díky kterým ho lze jakkoliv identifikovat

h)   Rezervace - závazné zvolení termínu a místa, kde má být poskytovatelem služba splněná

i)     Služby – masážní, relaxační a kosmetické služby poskytované Poskytovatelem

dostupné dle aktuální nabídky Poskytovatele

j)     Spotřebitel – je každý objednatel, který je fyzická osoba

k)    Stránky – se rozumí webová aplikace poskytovatele www.baliorientalspa.cz

l)     Smlouva o poskytování služeb – smlouva podle §1746 odst. 2 Občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a objednatelem prostřednictvím e-shopu

m)  Smlouva – pro účely těchto VOP se rozumí Smlouva o poskytování služeb nebo Kupní smlouva

n)   Zboží – věc nabízená k prodeji prostřednictvím e-shopu, v tuto chvíli se jedná o Certifikát / Dárkový poukaz

 

 3. PŘEDMĚT VOP

3.1. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku Smlouvy o poskytování služeb, kdy na jedné straně je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli masážní a relaxační služby („Služby“) a na druhé straně závazek Objednatele za tyto Služby uhradit sjednanou Cenu.

3.2. Předmětem těchto VOP je úprava práv a povinností při vzniku Kupní smlouvy ke Zboží, kdy na jedné straně je závazek Poskytovatele (v pozici prodávajícího) prodat Objednateli (v pozici kupujícího) Zboží a straně druhé závazek Objednatele za Zboží uhradit sjednanou Cenu.

3.3. Předmětem VOP je rovněž úprava práv a povinností Smluvních stran při využívání webové stránky umístěné na webové adrese http://www.baliorientalspa.cz případně rezervačního systému a E-shopu dostupných na www.baliorientalspa.cz  a další s tím související právní vztahy mezi Smluvními stranami.

3.4. Pokud je Objednatelem osoba, která je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pak je povinna o tom Poskytovatele informovat. Pro tyto osoby neplatí ty VOP, které se týkají výhradně Spotřebitele.

3.5. Poskytovatel je osobou, která provozuje E-shop a Webové stránky, přičemž Služby jsou poskytovány v místě výše udané provozovny Bali Oriental Spa.

4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A KUPNÍ SMLOUVA

4.1. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je poskytování Služeb Objednateli.

4.2. Objednatel objednává Služby, které si zvolil (v množství, kvalitě a místě, které zvolil), způsobem (on-line, na provozovně), který si zvolil. Objednávka je návrhem Smlouvy o poskytování služeb a je závazná. Objednávka může být Poskytovatelem přijata pouze v případě vyplnění všech požadovaných údajů. Způsob objednání Služeb je možný on-line (v uživatelském prostředí), osobně na provozovně, telefonicky nebo e-mailem.

4.3. Smlouva o poskytování služeb ve znění těchto VOP je uzavřena okamžikem registrace Objednatele, případně učiněním Objednávky, nebo na provozovně okamžikem úhrady Služby, podle toho, která ze skutečností nastane jako první.

4 .4. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu Služeb, která je uvedena u jednotlivých typů Služeb, včetně případných nákladů na tisk a dopravu Certifikátu, v případě že je zvoleno zaslání dárkového poukazu /certifikátu Českou poštou nebo jinou kurýrní službou.

4.5. Poskytovatel je oprávněn volby Objednatele stran Služeb nebo platební metody omezit i bez udání důvodu, nabídka služeb je pouze orientační a Poskytovatel to může měnit.

4.6. Způsob platby volí Objednatel výhradně z nabízených možností v E-shopu, v této chvíli jedinou možnou volbou je platba platební kartou přes platební portál banky poskytovatele ČSOB. Objednatel je povinen uhradit náklady na provedení jím zvolené platby, ve výši, která je uvedená u tohoto způsobu platby.

4.7. Objednatel je povinen platbu provést řádně s uvedením všech požadovaných náležitostí a včas.

4.8. Objednatel je povinen uhradit náklady na poštovné a balné, ve výši uvedené u Objednávky, pokud je tato možnost zobrazena v nabídce e-shopu. Většinou je dárkový poukaz/ certifikát zaslán automaticky systémem ihned po uhrazení částky přes platební portál poskytovatele na zadanou emailovou adresu objednatele.

4.9. Poskytovatel se zavazuje, že dodá Certifikát v přiměřené lhůtě od provedení platby nebo ukončení Objednávky.

4.10.Pro objednání Služby vyplní Objednatel Formulář k objednávce k nákupu dárkového poukazu/certifikátu v E-shopu s informacemi: a) druh doručení certifikátu buď emailem nebo osobní odběr v provozovně b) druh platby: jediný možný druh platby je platební kartou přes platební portál banky poskytovatele ČSOB c) vyplněním osobních údajů: jméno, příjmení, email (který je také doručovacím emailem zakoupeného zboží – certifikátu, telefonní kontakt na objednávajícího (pro případy komplikací při platbě nebo doručení certifikátu) a adresu objednatele pro případ posílání certifikátu kurýrem nebo poštou d)v případě objednávky s fakturací na firmu vyplnění všech fakturačních údajů včetně IČ firmy objednatele

4.11.Objednávku odešle Objednatel kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ nebo jiné obdobné tlačítko, kterým se Objednávka s přihlédnutím ke všem okolnostem končí a odesílá se Poskytovateli.

 4.12.Veškerá prezentace Služeb umístěná ve webovém rozhraní E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 4.13.Poskytovatel má právo požadovat od Objednatele uzavření smlouvy písemně či telefonicky, či doplnění informací od Objednatele, a to i poté, co byla Objednávka Poskytovatelem potvrzena.

 4.14.Poskytovatel má právo poskytovat slevy na Služby. Pokud Poskytovatel nestanoví jinak, slevy se nedají kombinovat.

 4.15.Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytnutí služeb. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb (např. náklady na internetové připojení či telefonní hovory) si hradí sám.

4.16.Ustanovení o Smlouvě o poskytování služeb se vhodně a přiměřeně použijí také na Kupní smlouvu ke Zboží.

 5. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Ceny Služeb a Zboží jsou stanoveny aktuálním Ceníkem, který je dostupný na doméně Poskytovatele nebo v tištěné podobě v prostorách provozovny poskytovatele Bali Oriental Spa. Poskytovatel je plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny včetně DPH, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.2. Cenu Služeb a případné náklady spojené vyhotovením Certifikátu a s jeho dodáním dle Smlouvy může Objednatel uhradit Poskytovateli těmi způsoby, které jsou aktuálně dostupné v nabídce E-shopu případně jsou umožněny při osobní návštěvě provozovny. Dostupnost platebních metod může Poskytovatel jednostranně měnit. To nevylučuje možnost dohody mezi Objednatelem s Poskytovatelem na jiném způsobu úhrady. Běžně jsou k dispozici následující způsoby úhrady: prostřednictvím e-shopu pouze platební kartou přes platební portál ČSOB, v provozovně: v hotovosti nebo platební kartou přes platební terminál, v případě požadavků pro firmy, lze vystavit fakturu k bezhotovostní platbě pro nákup dárkových poukázek/certifikátů.

5.3. Poskytovatel nepožaduje od Objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu, částka se platí při objednávce celá.

5.4. V případě platby v hotovosti  je Cena Služeb splatná při převzetí Certifikátu nebo před poskytnutím Služby na provozovně. V případě bezhotovostní platby je Cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (odeslání Objednávky).

5.5. V případě bezhotovostní platby na základě faktury je Objednatel povinen uhrazovat Cenu Služeb společně s uvedením veškerých náležitostí vystavených na faktuře včetně správného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Objednatele uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele

5.6. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení celé Ceny ještě před odesláním Certifikátu případně poskytnutím Služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z Ceny Služeb nelze vzájemně kombinovat.

6. CERTIFIKÁTY

6.1. Objednatel může žádat využití služby Poskytovatele prostřednictvím Certifikátu. Poskytovatel vystaví Certifikát pouze v případě, že Objednatel uvede následující údaje: 6.1.1.kontaktní údaje Objednatele (jméno a příjmení, bydliště, telefon a email, doručovací adresa); 6.1.2.Službu nebo Služby, které bude Certifikát obsahovat – Objednatel je oprávněn zvolit Služby z nabídky uvedené na webu www.baliorientalspa.cz /vouchery  6.1.3.Hodnotu Dárkového certifikátu – Objednatel je oprávněn zvolit jakoukoliv hodnotu v rozmezí – 1.000,- Kč až 10.000,- Kč. Hodnota Dárkového Certifikátu představuje cenu, za kterou je možné jej u Poskytovatele koupit a zároveň představuje hodnotu, za kterou je možné čerpat u Poskytovatele Služby v jejich ceníkových cenách uvedených na www.baliorientalspa.cz

6.2. Certifikát musí obsahovat minimálně následující údaje: kód certifikátu,název objednané služby případně pouze hodnotu Certifikátu a datum do kdy je certifikát platný.  Certifikát, který neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je neplatný.

 6.3. Certifikát je přenosný, tzn. objednatel ho může darovat třetí osobě, která služby využije. Certifikát není vystaven na jméno obdarovaného, jediné osobní údaje máme od objednatele /kupujícího dárkového poukazu /certifikátu. V případě vystavení dárkového poukazu na konkrétní službu / proceduru je poukaz jednorázový a musí se vybrat na danou proceduru najednou. Pokud je dárkový poukaz / certifikát vystaven na peněžitou hodnotu, lze jej vybrat i vícekrát zavisející na výši hodnoty poukazu a nabízených služeb dle aktuálního ceníku Bali Oriental Spa.

6.4. Certifikát je volně přenosný na jinou osobu, přičemž převádějící je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy o poskytování služeb, která byla uzavřena s poskytovatelem.

6.5. Objednatel má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou Službu, jejíž hodnota odpovídá nebo je nižší než původní cena zakoupené Služby uvedená na Certifikátu. Objednatel nemá nárok na vrácení případného rozdílu v cenách obou Služeb. Pokud je certifikát vystaven na peněžitou hodnotu, kdy po vybrání určité částky za vybranou službu zbývá zůstatek, objednávající si může objednat další proceduru / službu s doplatkem, poskytovatel nebude vracet nedovybranou finanční částku zpět.

6.6. Objednatel nebo Příjemce má právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou dražší Službu než je původní cena zakoupené Služby na Certifikátu a doplatit rozdíl v cenách Služeb na místě čerpání Služby.

 6.7. V případě, že Objednatel chce zaplatit cenu Služby nebo její část prostřednictvím Certifikátu, je Objednatel povinen v rezervaci termínu služby vždy uvést kód Certifikátu, který je na něm uveden. V případě telefonického utváření rezervaci na to bude objednatel tázán a musí zadat správné číslo certifikátu který chce na danou službu využít.

 6.8.Jakýkoli Certifikát není v žádném případě směnitelný za peníze, lze jej využít toliko k čerpání Služeb u Poskytovatele.

 6.9 .V případě využití Služby Poskytovatel sníží hodnotu Certifikátu o cenu objednané Služby. Zbývající hodnota Certifikátu může být Objednatelem využita při další objednávce Služeb u Poskytovatele, a to až do doby uplynutí doby platnosti Certifikátu.

6.10. V případě ztráty, odcizení či zničení jakéhokoli platného Certifikátu je Objednatel povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití Certifikátu neoprávněnou osobou, poskytovatel může vyhledat číslo ztraceného nebo odcizeného certifikátu, ale pouze v případě, že objednatel bude vědět přesné datum nákupu, nejlépe bude mít účtenku, případně registraci v našem věrnostním programu s historií jeho nákupů v provozovně Bali Oriental Spa, pokud byl certifikát zakoupen přes e-shop lze jej jednoduše vyhledat. Potom poskytovatel může vystavit objednateli opis původního dárkového poukazu / certifikátu.  V případě, že nelze ztracený /odcizený certifikát dohledat a není známo kdy byl zakoupen, případně č. poukazu, poskytovatel nemá povinnost opis objednateli vystavovat.

 6.11.Doba platnosti Certifikátů je vždy uvedena na Certifikátech, není-li uvedena je platnost 6 měsíců od data jeho vystavení. Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti Certifikátu na základě písemné žádosti Objednatele doručené Poskytovateli před dnem ukončení doby platnosti Certifikátu, maximální doba opětovného prodloužení je dalších 6 měsíců.  Certifikát nelze již prodloužit pokud platnost poukazu proběhla a certifikát je již neplatný.

6.12.Držitel Certifikátu je povinen rezervovat si termín k využití Služeb s dostatečným předstihem s ohledem na platnost Certifikátu. Poskytovatel nenese vinu na případné plné kapacitě jeho provozovny a nemožnosti využití certifikátu objednatelem, v tomto případě lze provést prodloužení platnosti certifikátu a provést okamžitou rezervaci na nejbližší možný volný termín vybraný objednatelem.

6.13 Certifikát není směnitelný za zboží, pokud poskytovatel neurčí jinak.

7. PŘEVZETÍ CERTIFIKÁTU

7.1. Provozovatel doručuje Certifikáty ve lhůtě uvedené v potvrzení Objednávky zpravidla prostřednictvím automatického systému e-shopu a to zasláním ve formě přílohy na uvedenou email adresu objednatele. Tento způsob převzetí vylučuje možnost prohlídky zásilky před zaplacením. V případě zakoupení certifikátu přímo na místě provozovny a recepce Bali Oriental Spa, vystavuje se certifikát okamžitě po zaplacení částky za zakopené zboží a předává se okamžitě do ruky kupujícího / objednatele.

7.2. Objednatel má právo zvolit v rámci zadání Objednávky způsob doručení z možností v Eshopu.

7.3. Vykonáním volby Objednatel souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce.

7.4. Poskytovatel může od Objednatele požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení Objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy o poskytování Služeb odstoupit.

7.5. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Objednatel povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 7.6. Při převzetí od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Objednatel převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Objednatel zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.

7.7. Při převzetí Certifikátu je Objednatel (případně obdarovaný příjemce) povinen zkontrolovat neporušenost Certifikátu.

7.8. Dodací lhůta je stanovena zvlášť u každého typu Certifikátu, obvykle činí 3 dny od úhrady zvolené Služby.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K PRODEJI ZBOŽÍ

8.1. Prodej Zboží probíhá pouze na provozovně v prostorách recepce Bali Oriental Spa.  

8.2. Záruční doby Zboží platí pouze pro Spotřebitele a jsou určeny u každého Zboží zvlášť.

8.3. Zboží je vlastnictvím Poskytovatele až do jeho úplného zaplacení.

8.4. Daňový doklad/účtenka ke Zboží je vystaven na provozovně.

8.5. Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Poskytovatel, případné poštovné a balné hradí Objednatel. Nebezpečí zkázy na Zboží přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí.

8.6. Na úhradu za zboží nelze použít zůstatkové částky na dárkových certifikátech.

9. VĚRNOSTNÍ PROGRAM - BODY

 9.1. Registraci do Věrnostního programu lze zřídit na naší provozovně Bali Oriental Spa osobně, zadáním základních osobních údajů jako je: jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní kontakt se souhlasem GDPR pro naše vnitřní využití těchto údajů pro účely Věrnostního programu a sčítání bodů – peněz k získání služby zdarma.

9.2. Výše finančního obnosu, kdy má klient nárok na odměnu ve formě služeb za Věrnost v Bali Oriental Spa se může měnit a poskytovatel si vyhrazuje právo takto učinit při jakémkoliv navýšení cen v jeho nabídce služeb. Taktéž si poskytovatel vyhrazuje právo podmínky k Věrnostnímu programu dle potřeby změnit nebo zrušit, jelikož se jedná o bonus navíc darovaný z dobré vůle poskytovatele. Tímto objednatel nemá jakékoliv právo se domáhat nároku na jakoukoliv službu zdarma, zejména pokud nesplňuje podmínky Věrnostního programu.

V tuto chvíli je odměnou dárkový poukaz na Thajskou olejovou masáž 60 min – Zdarma při dosažení určitého finančního obnosu ve Věrnostním programu, v podstatě je to každá 11.tá 60 min masáž zdarma (částka se mění dle měnících se cen za 1 ks 60 min masáže, dle aktuálního ceníku)

9.3. Účet Věrnostního programu je volně přenosný, prostřednictvím jména na účtu může uhradit cenu Služeb i jiná osoba než ta, která jej zřídila. Tzn. lze sbírat body/finance na účtu jedince a využívá účet celá jedna rodina. V tomto případě však doporučujeme tuto informaci sdílet jen se svými nejbližšími, v případě dosažení odměnové částky poskytovatel vydá dárkový certifikát tomu kdo poskytl poslední útratu, která přesáhla daný limit pro odměnu. Poskytovatel není odpovědný za to, že předal odměnu jiné osobě (rodinný příslušník) než je jméno majitele účtu.

9.4. Vydání certifikátu v rámci odměny zdarma, se datum vydání zapisuje do karty jednotlivce a on má možnost pokračovat se sbíráním bodů / financí zase dále. Tento proces je časově neomezený, pokdu poskytovatel neurčí jinak nebo celý proces Věrnostního programu nezruší.

9.5. Vydaný certifikát zdarma (Thajská olejová masáž 60 min) je označena jako VIP, což slouží jako kód k rozpoznání, že je to dárkový certifikát vydaný poskytovatelem zdarma v rámci Věrnostního programu, je volně přenosný, tzn. lze jej darovat i třetí  osobě. Není však možnost jej zaměnit za jiné nabízené služby v hodnotě uvedené v ceníku služeb, např. za kosmetická ošetření nebo jinou službu.

9.6. Přehled nasbíraných bodů a celkové finanční útraty v rámci Věrnostního programu si lze ověřit na recepci Bali Oriental Spa v našem systému programu PC.

9.7. Bohužel při nákupu certifikátů online přes internetový e-shop, zatím není technicky možnost načtení bodů do Věrnostního programu, pokud je objednatel již registrovaný. V případě, že takto chce učinit je potřeba zaslat email na info@baliorientalspa.cz se žádostí načtení částky za nakoupený dárkový certifikát skrz e-shop, kde si nákup jednoduše poskytovatel ověří.

9.8. Objednatel, který se chce registrovat do Věrnostního programu Bali Oriental Spa je povinen poskytnout pro účely zřízení Uživatelského účtu svoje pravdivé a aktuální osobní údaje. Objednatel je povinen aktualizovat svoje osobní údaje zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů. Objednatel má kdykoliv možnost písemnou žádostí na email: info@baliorientalspa.cz svou registraci ve Věrnostním programu zrušit, tímto se vymažou veškeré zadané osobní údaje objednatele a on přichází o možnost výhod a odměn v rámci Věrnostního programu.

9.9. Během registrace do Věrnostního programu je objednatel tázán a správně zaškrtne do registračního formuláře zda chce zadat svoji emailovou adresu, v případě zadání emailové adresy je automaticky zadán do adresáře klientů poskytovatele a může být informován o aktuálních slevách, akcích a novinkách formou emailu / newsletteru. Na toto byl objednatel obsluhou recepce upozorněn a svým podpisem na registračním formuláři svůj souhlas potvrdil. Objednatel má kdykoliv právo se od těchto newsletterů zdarma odhlásit a jeho email adresa bude smazána z adresáře kontaktů poskytovatele. Musí však učinit písemně na email adresu: info@baliorientalspa.cz.

9.10. Ochrana osobních údajů / GDPR – ochrana těchto zadaných osobních údajů (jméno, telefonní kontakt a email adresa) slouží pouze pro účely Bali Oriental Spa v rámci Věrnostního programu a spravování rezervací pro služby Bali Oriental Spa. Tyto údaje jsou zabezpečený heslem v PC systému na provozovně a přístup k němu má pouze obsluha recepce a management provozovny a nikdy nejsou a nesmí být zneužita a předána třetí osobě. Vyplněné registrační formuláře se souhlasy jsou uchované v zabezpečeném místě /trezoru na místě provozovny.

10. PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 10.1.Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané Služby, tyto Služby poskytnout v dohodnutém rozsahu, kvalitě, v lokalitě a v termínu uvedeném v Objednávce.

10.2.Objednané Služby budou poskytnuty osobě, která se dostaví na smluvené místo pro provádění služeb, provozovna Bali Oriental Spa a prokáže se platným dárkovým certifikátem nebo zaplatí za domluvenou službu na místě provozovny.  Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí Služby.

10.3.Osoba, které má být Služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem Služby, seznámit se s obsahem těchto VOP i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané Služby. Veškerých Služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko a Poskytovatel nenese odpovědnost za zdravotní komplikace, které Objednateli v důsledku poskytnutí Služby vzniknou.

10.4.Osoba, jíž má být Služba poskytnuta je povinna před samotným výkonem Služby, informovat Poskytovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zdravotních komplikací. Poskytovatel může dát doporučení dle základních známých kontraindikací k provádění dané služby, popř. může doporučit nejdříve prodiskutovat se svým ošetřujícím lékařem.

10.5.Poskytovatel deklaruje, že některé z jeho Služeb není vhodné poskytovat těhotným ženám, zároveň doporučí speciální služby, které nabízí přímo pro těhotné maminky. Případné těhotenství musí být bezpodmínečně nahlášeno Poskytovateli.

10.6.Dostaví-li se Objednatel (nebo příjemce Služby) nejpozději do 15-ti minut po dohodnutém termínu výkonu služby a na tuto skutečnost předem upozorní, bude Služba poskytnuta ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Dostaví-li se zákazník se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec, považuje se Služba za vykonanou a je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu služby. Pokud při rezervaci bylo zadáno číslo certfikátu, dárkový certifikát bude odepsán a posouzen jako za vyčerpaný.

10.7.Poskytovatel může odmítnout Služby poskytovat, zejména pokud:

            10.7.1.Objednatel znemožní výkon Služby svými zdravotními potížemi či zdravotním stavem, ve kterém Služby poskytovat nelze.

              10.7.2.Objednatel se na výkon Služby dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových či psychotropních látek.

             10.7.3.Objednatel se vyjadřuje nebo chová nepřijatelným způsobem, který je v rozporu s morálními zásadami Poskytovatele.

            10.7.4.Objednatel se dostaví k výkonu Služby se zpožděním delším více než 15 minut či se nedostaví bez předchozí omluvy vůbec.

 

11. REZERVACE

11.1.V případě, kdy Služba považuje za vykonanou je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli sjednanou Cenu služby, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

11.2.Rezervace termínu a typu Služby je možná on-line prostřednictvím a vyplněním daného Rezervačního formuláře, osobně na provozovně, telefonicky nebo e-mailem. Pokud objednatel využívá Rezervační formulář, je to jen odeslaný požadavek na rezervaci s preferovaným časem a datem ze strany objednatele, není to však potvrzená a závazná objednávka. Na tento požadavek / email musí reagovat obsluha recepce, která rezervace spravuje a termín buď potvrdit nebo nabídnout jiné možné termíny, pokud je preferovaný termín již plný a obsazený.  Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto VOP jinak.

11.3.V případě rezervace jakýmkoli způsobem je Objednatel povinen uvádět pouze správné a pravdivé osobní údaje, případně před odesláním překontrolovat rezervační formulář, při telefonickém objednání si řádně zapsat termín a čas objednané procedury.

 11.4.Objednatel je povinen provést Rezervaci termínu čerpání Služby a místa poskytnutí Služby s dostatečným časovým předstihem tak, aby Poskytovatel byl schopen poskytnutí Služby zajistit, a to minimálně 24 hodin před samotným okamžikem čerpáním Služby, pokud není uvedeno jinak.

11.5.Objednatel má právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 24 hodin před rezervovaným okamžikem poskytnutí Služby a sjednat náhradní termín.

11.6.Jakmile již začala plynout doba 24 hod před rezervovaným termínem, je Poskytovatel oprávněn trvat na rezervovaném termínu a odstoupit od uzavřené Smlouvy o poskytování služeb a účtovat cenu Služby v plné výši.

11.7.Při rezervaci delších procedur, párových balíčků déle jak 1,5 hod si poskytovatel vyhrazuje právo požadovat finanční zálohu 50% při vytváření rezervace na daný balíček, která v případě zrušení rezervace do 24 hod nebo nedostavení se na proceduru propadá.

11.8.Pokud se osoba, které má být Služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí Služby, je Služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši. Měla-li být taková Služba hrazena Certifikátem, pak se dotčený Certifikát považuje za neplatný, není-li s Poskytovatelem dohodnuto jinak.

11.9.Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 24 hodin před rezervovaným dnem poskytnutí Služby, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků objednatele a možností poskytovatele.

11.10. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si doprovod osoby starší 18 let. Pokud je osoba, které má být Služba poskytnuta, mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout.

 

12. REKLAMACE SLUŽEB

12.1.Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP.

12.2.Nesplní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb řádně a včas, je možné uplatnit stížnost na vadně provedené Služby – Služby reklamovat. Nejpozději však do 24 hodin od okamžiku poskytnutí Služby.

12.3.Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

12.4.Jakmile Spotřebitel zjistí, že Služba byla poskytnuta vadně, oznámí to bez zbytečného odkladu Poskytovateli. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno.

12.5.Poskytovatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě.

13. POUČENÍ O PRÁVU SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

13.1.Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (Kupní nebo Smlouvy o poskytování služeb) bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů, pokud byla uzavřena dálkovým přístupem (na internetu). Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, tj. Certifikátu.

13.2.Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy 13.2.1.o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

13.2.2. o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 13.2.3.o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

13.3.Nelze odstoupit od Smlouvy, pokud již byly předmětné Služby poskytnuty.

13.4.Spotřebitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže Poskytovatel poruší Smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

13.5.Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od Smlouvy prokazatelně informovat Poskytovatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy je spotřebitelům k dispozici podle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

13.6.Objednatel je povinen do 14 dnů od odstoupení Certifikát nebo Zboží zaslat zpět na adresu Poskytovatele. Objednatel jakožto Spotřebitel nese v případě odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením Certifikátu či Zboží.

13.7.Poskytovatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně Spotřebitel předá zpět Zboží či platný Certifikát), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí.

13.8.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím e-mailu info@baliorientalspa.cz nebo na provozovně. Informaci o vyřízení stížnosti Objednatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu Objednatele.

14. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

14.1.Webové stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webovým stránkám.

14.2.Obsah Webových stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1.Ochrana osobních údajů odpovídá platným právním předpisům ČR, zejména zákonu na ochranu osobních údajů a GDPR.

15.2.Ochrana osobních údajů ze strany Prodávajícího je dále popsána v Zásadách zpracování osobních údajů.

15.3.Poskytovatel zpracovává osobní údaje také za účelem šíření obchodních sdělení. Obchodní sdělení jsou zasílána pouze těm osobám, které s tím vyslovili přechozí souhlas anebo se jedná o zákazníky Poskytovatele, kteří s tím nevyslovili nesouhlas. V podrobnostech Zásady o zpracování osobních údajů.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 16.2.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb a Kupní smlouvě ke Zboží. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

16.3.Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

16.4.Použitím Stránek Objednatel souhlasí s těmito VOP. Pokračováním v používání Stránek však dává Objednatel souhlas s případným novým zněním VOP.

16.5.Zboží, Služby a obsah Webových stránek Poskytovatele nejsou určeny osobám mladším 16 let, pokud s tím jejich zákonný zástupce nevyslovil souhlas.

16.6.Objednatel, který je mladší 16 let, může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů jen tehdy, pokud jeho souhlas schválí zákonný zástupce.

16.7.Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.

16.8.Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou: Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz, Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů uČeské obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách.

16.9.Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR.

 

CHCI REZERVOVAT PROCEDURU

V BALI ORIENTAL SPA
procedure
procedure
date
name
email
phone
notes
Heading

Kontaktní informace

Bali Oriental Spa
Jateční 1767
415 01 Teplice


Tel: +420 602 600 133
E-mail: info@baliorientalspa.cz
Otevírací doba
PO - PÁ 9:00 - 20:00
SO - dle objednávek
(rezervace den předem)
NE -zavřeno
Obchodní název firmy:
Magic Play Plus s.r.o.
Český Bukov 347
Povrly 403 32
IČ: 28735838
DIČ: CZ28735838
Odpovědná osoba:
Darina Mikynová
Bali Oriental Spa Manager
Email: darina@baliorientalspa.cz
IČ: 75852624